Linköping 1988-10-22

Till Margareta Ahlqwist

För någon månad sedan hade jag kontakt med Dig med anledning av Din undersökning NUMBER OF AMALGAM TOOTH FILLINGS IN RELATION TO SUBJECTIVELY EXPERIENCED SYMPTOMS IN A STUDY OF SWEDISH WOMEN. Jag ställde då några frågor i anslutning till undersökningen vilka jag nu skulle vilja ha kompletterande och fördjupade svar på.

Mitt intresse är helt koncentrerat till Er kontrollgrupp med 0-4 amalgamfyllningar. Med tanke på att så få fyllningar är ovanligt i de åldersgrupper undersökningen rör vill jag ställa följande frågor:

A

Finns i kontrollgruppen kvinnor som visserligen har 0-4 amalgamfyllningar men som har

restaurationer av annan typ såsom broar, bryggor, kronor o dyl?

B

Det är ju mycket vanligt att guldkronor ställs på amalgampelare. Kan det förekomma sådana guldkronor på amalgampelare och som räknats som icke amalgamfyllning?

C

Förekommer i kontrollgruppen amalgamlagningar i kontakt med näraliggande guldkronor eller brygg- och brokonstruktioner av metall?

D

Som jag tidigare konstaterade är det ovanligt med så intakta bett som kontrollgruppen ger intryck av att innehålla. Är det så att kontrollgruppen kan ha lika dålig eller sämre tandhälsa i den meningen att de har minst antal egna tänder, men att ersättningarna pga skadornas svårighetsgrad, är av annat material än amalgam?

E

Kan kontrollgruppen, historiskt sett och utan hänsyn tagen till när lagningarna har skett i förhållande till undersökningstillfället, ha haft lika många eller flera amalgamlagningar som gruppen med flera än 20 amalgamlagningar?

Med vänliga hälsningar

Ulf Bengtsson Sörgårdsgatan 49 582 39 LINKÖPING
Ulf Bengtsson Sörgårdsgatan 49 582 39 LINKÖPING

Angående frågor om amalgam

Det gläder oss att vår uppsats har uppmärksammats, och tack för det intresse du visar genom dina frågor!

Innan vi går in på dina enskilda frågor vill vi allmänt konstatera att det inte är så få kvinnor som har 0-4 amalgamfyllningar, särskilt bland dem som huvudsakligen har fronttänder kvar. Så till frågorna:

A. Ja, det förekommer.

B. Kan förekomma, men är i så fall få och kan inte påverka resultaten

C. Ej specifikt undersökt.

D. Det finns ett samband mellan antal tänder och antal amalgamfyllningar innebärande att de som har lägst antal tänder oftast har lägst antal tandfyllningar. Det är därför som vi har inkluderat antal tänder som bakgrundsfaktor i våra statistiska analyser.

E. Teoretiskt, ja. Men inte i praktiken. Eftersom vi följt kvinnorna under den senaste 12-årsperioden före sista undersökningstillfäl­let, och under den perioden skedde endast mycket små förändringar.

Göteborg den l november 1988

Med hjärtliga hälsningar


/Margareta Ahlqwist/

Tillbaka till artikeln.

Tillbaka till sidan med elöverkänslighet.

Tillbaka till första sidan.